Золотоколодязянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області

   

Ліцензування ЗЗСО

 

 

 

 

 

 

 

1.  ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Золотоколодязянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області області (далі - Заклад) - це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію  права  громадян  на  здобуття  повної загальної середньої освіти, створений рішенням Добропільської районної ради від 12.06.1967 року № 252 та знаходиться у спільній комунальній власності територіальних громад селища та сіл району.

1.2. Повне найменування:  Золотоколодязянська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області.

1.3.Скорочене найменування: Золотоколодязянська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.4. Юридична  адреса  Закладу:  85018, Донецька область, Добропільський район, село Золотий Колодязь, вулиця Шкільна, буд. 6.

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний  номер, а також може мати рахунок в установі банку.

1.6.  Засновником Закладу  є  Добропільська  районна  рада Донецької  області.

Засновник здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, встановлює статус.

1.7. Заклад у своїй діяльності підпорядкований засновнику, відділу освіти Добропільської райдержадміністрації, Департаменту освіти Донецької обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України.

1.8. Головною  метою закладу є  створення умов для різнобічного розвитку учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення його фізичного та психологічного здоров’я; розвиток  талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, прищеплення юній людині цінностей істинного громадянина України, формування в учнів орієнтації на досягнення життєвого успіху, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

1.9. Головним завданням  діяльності закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою  громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою  наукових знань про природу, людину  і суспільство;

забезпечення реалізації права громадян на початкову, базову та повну загальну середню освіту на рівні Державних стандартів освіти;

створення максимально сприятливих умов для духовного, емоційного, фізичного і психічного розвитку, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

підвищення якості навчання на основі наступності всіх ступенів і рівнів навчальної системи, єдності їх завдань та принципів;

здійснення ранньої профорієнтації і загальної підготовки до вступу у навчальні заклади різних рівнів акредитації;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних  традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

виховання фізично здорового покоління, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я  інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я  вихованців;

забезпечення найкращих наукових традицій української освіти, підвищення її статусу та престижу знань у суспільстві;

створення оптимальних умов для широкої загальної підготовки та всебічного розвитку здібних та обдарованих учнів, реалізація їх творчих запитів.

            1.10.Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  іншими  законодавчими  актами  України,  постановами Верховної Ради  України,  актами  Президента України,  прийнятими відповідно до Конституції  та  законів  України, Кабінету   Міністрів  України,  наказами  МОН,  інших  центральних органів виконавчої влади,  рішеннями сесій Добропільської районної ради, розпорядженнями голови Добропільської райдержадміністрації, наказами відділу освіти Добропільської райдержадміністрації,   Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (із змінами) та власним Статутом.

1.11. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

1.12.Статут затверджується рішенням засновника за погодженням органу управління освітою райдержадміністрації.

1.13 Заклад  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»,  Положенням про  загальноосвітній  навчальний заклад та цим Статутом;

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання фінансової дисципліни;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань із міжнародними угодами;

дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

видачу документів про освіту встановленого зразка.

1.14.Мовою навчання узакладі визначена українська мова.

1.15. Заклад  має  право:

користуватися пільгами, що передбачені державою;

проходити  в установленому  порядку  державну  акредитацію;

визначати  форми, методи  і  засоби організації  навчально-виховного процесу  за  погодженням із органом управління освітою райдержадміністрації;

визначати варіативну частину змісту освіти,  розробляти і впроваджувати власні  програми навчальної та методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

визначати контингент учнів;

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних умовах;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

здійснювати харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів місцевого бюджету;

тимчасово утворювати у навчальному закладі табір  відпочинку, який діє відповідно до Положення про нього;

організовувати харчування учнів (вихованців) відповідно до чинного законодавства;

1.16. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття повної загальної середньої освіти в Закладі установлюється мережа класів, факультативів та інших форм навчально-виховного процесу відповідно з діючим  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, а також робочим навчальним планом.

1.17. У Закладі можуть  бути класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами, групи продовженого дня, тощо.

Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти і науки України.

Учням надається право і створюються умови для прискореного закінчення Закладу, складання іспитів екстерном.

1.18. До Закладу зараховуються діти за заявами батьків.

1.18.1. Діти зараховуються в Заклад незалежно від місця проживання.

1.18.2. Кількість учнів у Закладі встановлюється один раз на рік на початок кожного навчального року, затверджується наказом директора та розпорядженням райдержадміністрації.

1.18.3. Іноземці та особи без громадянства приймаються до Закладу відповідно до законодавства України.

1.18.4. Наповнюваність класів і поділ їх на групи при вивченні окремих предметів визначається МОН України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти.

1.19. У Закладі створюються та функціонують: психологічна служба, методичні об’єднання вчителів та інші методичні угрупування, перелік яких визначається на початок навчального року наказом директора.

1.20. Медичне  обслуговування  дітей  та  відповідні  умови для  його  організації  забезпечуються  органом управління освітою райдержадміністрації.

1.21. Організація харчування учнів у Закладі здійснюються відповідно до законодавства.

1.22. Взаємовідносини  Закладу з юридичними  і  фізичними  особами  визначаються чинним законодавством та угодами,  що укладені  між  ними.

1.23. Заклад є неприбутковим.

1.24. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.25. Передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

1.26. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

2.  ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  В ЗАКЛАДІ

 

2.1. Заклад  планує  свою  роботу  самостійно   відповідно  до  перспективного прогнозування,  річного  плану, в якому відображаються найголовніші питання роботи, визначаються перспективи його розвитку .

План  роботи  затверджується  педагогічною радою та радою  Закладу.

2.2. Основним документом,  що  регулює  навчально-виховний  процес, є  робочий  навчальний  план,  що  складається   на  основі  типових  навчальних  планів,  розроблених  та  затверджених Міністерством   освіти  і  науки  України,  із  конкретизацією  варіативної   частини.

Робочий  навчальний  план  Закладу погоджується  педагогічною радою  та радою  Закладу  і  затверджується  органом управління освітою райдержадміністрації.

У  вигляді  додатків до  робочого  навчального  плану  додаються  розклад  занять (щоденний, тижневий)  та  режим  роботи (щоденний, річний).

2.3.  Відповідно  до  робочого  навчального  плану  педагогічні  працівники    працюють за  програмами,  підручниками,  навчальними  посібниками,  що  мають  гриф  Міністерства  освіти  і  науки України,  а  також  науково-методичною  літературою,  дидактичними  матеріалами,  формами,  методами,  засобами  навчальної  роботи,  що  мають  забезпечувати виконання  статутних  завдань  та  здобуття  освіти  на  рівні  державних  стандартів, виконання інших статутних завдань.

2.4. Заклад здійснює навчально-виховний процес за встановленим режимом.

При необхідності надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання.

2.5. Зарахування у Заклад проводиться до 31 серпня поточного навчального року за наказом директора, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а  також  свідоцтва про  народження (копії), медичної  довідки  встановленого  зразка,  документа  про  наявний  рівень  освіти та особової справи (крім  дітей,  які  вступають  до  1  класу).

Відрахування дітей  із Закладу відбувається згідно з чинним законодавством.

У  разі  потреби  учень  може  перейти  протягом  будь-якого  року навчання  до  іншого  закладу  освіти.  При  цьому,  до  заяви  додаються  відповідні  документи  про  освіту  (табель  успішності,  особова  справа учня,  встановленого  Міністерством   освіти  і  науки  України  зразка).

2.6. У Закладі при наявності достатньої матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватися групи продовженого дня відповідно до чинного законодавства.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора Закладу на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється Закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

            Навчальний  рік  у  закладі  починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні  уроки   організовуються   за  семестровою  системою.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності  забороняється (крім випадків передбачених законодавством України).

2.8. Протягом  навчального  року  для  учнів  проводяться  канікули відповідно до чинного законодавства. За погодженням з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, з урахуванням місцевих та погодних умов, специфіки і профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.9. Тривалість  уроку  у  1  класі   становить 35 хвилин, у 2-4  класах - 40  хвилин з одночасним  збільшенням  тривалості  перерв,  у  5-11  класах -  45  хвилин. Для  учнів  5-9-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних  робіт,  написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення  підряд  двох  уроків  з  одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів). Тривалість перерв між уроками не може бути менше 10 хвилин, великої перерви (після
четвертого уроку) - 20 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з органом управління освітою райдержадміністрації та відповідною санітарно-епідеміологічною службою.

2.10. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається  розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та  педагогічних вимог,  погоджується радою Закладу  і  затверджується  директором.

Тижневий  режим  роботи  затверджується  у  розкладі  навчальних  занять.

2.12. У Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші  позакласні  заняття та  заходи, що передбачені окремим розкладом і  спрямовані  на  задоволення  освітніх  інтересів  учнів  та  на розвиток  їх  творчих  здібностей,  нахилів  і  обдарувань в межах кошторисних призначень.

Тривалість навчального тижня щорічно визначається радою Закладу за умови  дотримання  санітарно-гігієнічних  вимог  в  межах  часу,  передбаченого  навчальним  планом.

2.13. Домашні  завдання  задаються  з  урахуванням  індивідуальних  особливостей  учнів  і  педагогічних  вимог.  Їх  доцільність,  характер  і  обсяг  визначаються  вчителем.  У  першому  класі  домашні  завдання  учням  не  даються.

2.14. У Закладі здійснюється тематичний  облік знань, умінь і навичок учнів відповідно до наказу МОН України «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

У   першому  класі  дається  словесна  характеристика  знань  учнів  у навчанні, у  другому класі  здійснюється  відповідно  до  діючої  системи  оцінювання  досягнень у  навчанні  учнів.

2.15. Результати  семестрового,  річного,  підсумкового  оцінювання доводяться  до  відома  учнів  класним  керівником.

2.16. Навчання у випускному   класі  Закладі завершується державною підсумковою атестацією, яка проводиться відповідно до Положення МОН України «Про державну підсумкову атестацію» та Інструкції «Про переведення та випуск учнів навчальних закладів середньої освіти всіх типів та форм власності».

2.17. Учні перехідних класів переводяться до наступних класів із урахуванням навчальних екскурсій та навчальної практики на підставі Інструкцій та Положень МОН України.

         2.18. В  окремих  випадках  учні  за  станом  здоров'я або  з  інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

2.19. Учням, які закінчили певний ступень Закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по   закінченні  основної школи – свідоцтво про  базову  загальну  середню  освіту;

по закінченню Закладу – атестат про повну загальну освіту.

Разом зі свідоцтвом та атестатом видаються додатки до них, де  зазначаються  досягнення учнів  у  навчанні  в  балах,  що  записуються  тільки  словами (дванадцять, одинадцять, десять і т. д.).

         Учням   з  порушеннями  розумового  розвитку  видається свідоцтво  про  базову  загальну  середню  освіту  за  спеціальною програмою.          Учням  з помірною розумовою відсталістю видається довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою.      Випускникам  9-х,  11-х (12-х) класів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.      Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.          Свідоцтва  про  базову загальну середню освіту,  атестати про повну загальну середню освіту та  відповідні  додатки  до  них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.          Контроль за  дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів,  золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється  МОН,  іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади,  відповідними місцевими органамиуправління освітою.

2.20. За відмінні успіхи у навчанні учні Закладі можуть нагороджуватися похвальним листами, грамотами та медалями в порядку, визначеному МОН України. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватись різні форми морального та матеріального заохочення.

         2.21. Відповідно  до  поданих  батьками  або  особами,  які  їх замінюють,  заяв  заклад  за  погодженням  з  відповідним  органом управління освітою створює  умови  для  прискореного  навчання  та навчання екстерном.          2.22. Учні початкової школи,  які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал,  за поданням педагогічної ради та згодою  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють)   направляються   для обстеження   фахівцями  відповідної  психолого-медико-педагогічної консультації.  За висновками  зазначеної  консультації  такі  учні можуть     продовжувати     навчання    в    спеціальних    школах (школах-інтернатах) або навчатися за  індивідуальними  навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).         2.23. Учні   початкової   школи,   які  через  поважні  причини (хвороба,  інші обставини) за результатами річного  оцінювання  не засвоїли   скориговану   до  індивідуальних   здібностей    навчальну   програму,  можуть  бути,  як  виняток,  залишені  для   повторного навчання  у  тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). 3. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ          3.1. Виховання  учнів (вихованців) у закладах здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.3.2. Цілі  виховного процесу в закладах визначаються на основі принципів, закладених у Конституції  та  законах України, інших нормативно-правових актах.          3.3. У   закладах   забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.          Примусове  залучення  учнів (вихованців) закладів до вступу в будь-які  громадські об'єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності  в  зазначених об'єднаннях, участі в агітаційній роботі та  політичних  акціях  забороняється.          3.4. Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.         Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється.  

4.  УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

4.1. Учасниками навчально-виховного  процесу в Закладі є:

учні (вихованці);

керівники;

педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі;

батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов’язки   визначаються  законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статутом Закладу, Правилами внутрішнього розпорядку.

4.3. Учні у Закладі мають право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти закладі;вибір певного закладу,  форми навчання,  профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною,  корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу; участь в    різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг; перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини; участь вроботі органів громадського самоврядування закладу; участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань; захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.4. Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати свій загальний культурний рівень;брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  закладу,  його Статутом; дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівниківзакладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; брати участь у різних видах трудової діяльності; дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу; дотримуватися правил особистої гігієни.4.5. Учні закладу залучаються за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  відповідно   до   статуту   і   правил внутрішнього   розпорядку  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних можливостей.4.6. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними  якостями,  які  мають відповідну  педагогічну  освіту,  належний  рівень  професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують  результативність  та  якість своєї  роботи, фізичний та  психічний стан здоров’я  яких  дозволяє  виконувати професійні обов’язки. Педагогічні працівники Закладу приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. До педагогічної діяльності  у  закладах  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.         4.7. Обсяг педагогічного    навантаження   вчителів   визначається відповідно до законодавства керівником закладу і відповідним органом управління освітою.         Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.          Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом, або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.          4.8. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними    кабінетами,    майстернями,    навчально-дослідними ділянками,    права     та     обов'язки     яких     визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом закладу.      4.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних  обов'язків  крім  випадків,  передбачених законодавством.       Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують  діяльність  навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.         4.10. Педагогічні   працівники   закладу  підлягають  атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.          За результатами    атестації     педагогічних     працівників визначається   їх   відповідність  займаній  посаді,  присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст,  спеціаліст другої,  першої, вищої   категорії)  та  може  бути  присвоєно  педагогічне  звання "старший учитель",  "учитель (вихователь) - методист",  "педагог - організатор - методист" та інші.

4.11. Педагогічні  працівники  мають  право:

самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів; брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів закладу  та  інших  органів  самоврядування  закладу,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи; обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації; навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації; проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;вносити керівництву  закладу  і  органам  управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  дозаконодавства; об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших громадських    об'єднань,    діяльність    яких    не   заборонена законодавством;  порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.

4.12.  Педагогічні  працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; контролювати рівень навчальних досягнень учнів; нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу; сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров'я; виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі; виконувати статут  закладу,  правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту); брати участь у роботі педагогічної ради; виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу; готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципіввзаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами; дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків; постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури; виконувати накази  і  розпорядження   керівника   навчального закладу, органів управління освітою; вести відповідну документацію.

4.13. Педагогічні  працівники,  які  за результатами атестації не відповідають займаній посаді або систематично  порушують статут Закладу,  правила  внутрішнього  розпорядку,  не  виконують  посадових  обов’язків,  умови  колективного  договору (контракту),  або  за  результатами  атестації  не  відповідають  займаній  посаді,  звільняються  з  роботи  відповідно  до  чинного  законодавства.

  1. Навчально-допоміжний  персонал  приймається  на  роботу  і  звільнюється  директором  Закладу  згідно  з  чинним законодавством. Їхні  права,  обов’язки  регулюються  трудовим  законодавством, статутом Закладу,  правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку  і трудовим договором.
  2. Працівники Закладу в обов’язковому порядку проходять профілактичний медичний огляд із оформленням його результатів у медичній

книжці встановленого зразка,  періодичність яких затверджена чинним законодавством.

  1. Батьки учнів та особи, які їх заміняють, є  учасниками  навчально-виховного  процесу  з  моменту  зарахування  їхніх дітей  до Закладу.

4.17. Батьки учнів та особи, які їх заміняють, мають право:

обирати навчальний  заклад  та  форми  навчання  і  виховання дітей;створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетівта органів громадського самоврядування; звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей; приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу; брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази закладу; на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  закладу  та  у  відповідних   державних,   судових органах.

4.18. Батьки учнів та особи, які їх заміняють, зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

своєчасно повідомляти про можливість відсутності, або хвороби дитини;

стежити за станом здоров'я дитини.

         Уразі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов'язків,  передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.19. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в

навчальному закладі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.20. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися Статуту Закладу;

дотримуватись наказів директора, рішень органів громадського самоврядування;

захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

5.  УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ

 

5.1. Управління  Закладом  здійснюється  його  засновником  і  органом управління освітою районної державної адміністрації.

Безпосереднє  керівництво  Закладом  здійснює  його  директор. Директором  може  бути  особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

5.2. Директор Закладу призначається на посаду керівником органу управління освітою райдержадміністрації за результатом конкурсу, проведеного відповідно до Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітнього навчального закладу Добропільської районної ради, за попереднім погодженням з райдержадміністрацією та Добропільською районною радою.

Керівник органу управління освітою райдержадміністрації зобов’язаний призначити переможця конкурсу директором Закладу і укласти з ним контракт не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу.

Звільняється директор Закладу органом управління освітою райдержадміністрації відповідно до законодавства. Дострокове звільнення директора Закладу з ініціативи органу управління освітою райдержадміністрації здійснюється за погодженням з райдержадміністрацією та Добропільською районною радою.

5.3. Переможця конкурсу, який  не пройшов успішно атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН, керівник органу управління освітою райдержадміністрації зобов’язаний призначити директором Закладу і укласти з ним контракт за умови успішного проходження атестації.           У разі не проходження переможцем конкурсу атестації керівних кадрів навчальних закладів він не призначається директором Закладу, а результати конкурсу скасовуються.

5.4. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.5. Директор Закладу:

здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес; забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів; відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки; розпоряджається в  установленому  порядку  майном  закладу та його коштами; підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами; забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків; контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів; видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання; щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах (конференціях) колективу;видає у  межах  своєї компетенції  накази  та доручення, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу  і  контролює  їх  виконання;забезпечує  дотримання  вимог  охорони  дитинства,  санітарно-гігієнічних  та  протипожежних  норм,  техніки  безпеки, за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників Закладу;контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей дошкільного віку та учнів;несе  відповідальність  за  свою діяльність  перед  учнями,  батьками,  педагогічними  працівниками   та  загальними  зборами,  засновником;виконує інші обов’язки передбачені посадовою інструкцією директора Закладу.

5.6. До складу адміністрації Закладу входять:

директор;

заступник чи заступники (в залежності від кількості, обов’язково зазначається  напрямок роботи).

Повноваження директора і його заступника/заступників визначаються посадовими інструкціями та наказом директора закладу.

5.7  Вищим  колегіальним органом  громадського  самоврядування  Закладу  є  загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівник Закладу – зборами трудового колективу;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференції) правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради Закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу;

розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.8. У період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є рада  Закладу.

5.9. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Закладу;

розширення колегіальних форм управління Закладу;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.10. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в Закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язків загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.11. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

5.12. Рада Закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою двох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше 2/3 її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту Закладу, доводяться у 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

5.13. Очолює раду Закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.14. Рада Закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, вивчення іноземних мов;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту Закладу;

затверджує режим роботи Закладу;

сприяє формуванню мережі класів, груп Закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю " За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю " За досягнення у навчанні" та похвальними грамотами  "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків, осіб, які їх заміняють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми дошкільного віку, учнями;

приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань Закладу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

5.15. При Закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

5.16. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.17. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості дошкільної, початкової, базової, повної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів, вихованців у Закладі;

зміцнення наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної  бази Закладу;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників Закладу;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів, вихованців та Закладом.

5.18. Піклувальна рада формується у складі осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.19. У Закладі створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою ради є директор.

Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи Закладу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску;

організації роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативи, використання досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

інші питання діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Закладу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не менше 4 рази на рік.

5.20. Загальношкільні, класні, учнівські збори – колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою Закладу є клас.

Учнівські збори:

обирають органи учнівського самоврядування  Закладу, класу;

висувають своїх представників для участі в роботі  органів громадського самоврядування;

обговорюють питання організації навчання, виховання, дозвілля учнів.

5.21. Загальношкільні та класні  батьківські збори – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори:

обирають органи батьківського самоврядування;

обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Закладу;

вносять на розгляд ради Закладу, педради, директора та його заступника пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та Закладі.

 

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА  ЗАКЛАДУ

 

6.1. Розвиток матеріально-технічної бази Закладу здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

6.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази здійснюється відповідно до законодавства.

6.3. Майно Закладу складають основні фонди (приміщення, обладнання, тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі органу управління освітою райдержадміністрації.

6.4. Майно належить Закладу  на правах оперативного управління.

6.5. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими  природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

6.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.7. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативів база Закладу, крім власних приміщень, включає навчальні кабінети, майстерні, а також спортивний, актовий і читальний зали, бібліотеку, архів, комп’ютерний кабінет, медичний кабінет, їдальню, допоміжні приміщення.

 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

  1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.2. Джерелами фінансування Закладу є:            

кошти бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормами фінансування  освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного  стандарту загальної середньої освіти;

дотації з місцевих бюджетів;

прибутки від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

інші кошти не заборонені чинним законодавством.

7.3. Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти Закладу не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

7.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається законодавством і нормативно-правовими актами. За рішенням засновника Закладу бухгалтерський облік  може здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію органу управління освітою райдержадміністрації.

7.5. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до законодавства.

 

 

8. МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

 

8.1.  Заклад  за  наявності  належної  матеріально-технічної  та  соціально-культурної   бази,  може проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Участь Закладу в міжнародних програмах та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

8.3. Заклад має право, відповідно до чинного законодавства, укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

9.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  ЗАКЛАДУ

 

9.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної  середньої  освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство  освіти  і  науки України, орган управління освітою райдержадміністрації, засновник та відповідні контролюючі органи у сфері господарської діяльності.

9.3. Контроль за дотриманням Закладом державних стандартів освіти здійснюється засновником і органом управління освітою райдержадміністрації.

9.4. Основною  формою  державного  контролю за  діяльністю  Закладу  є  атестація,  що  проводиться  не  рідше  одного  разу на  десять  років  у  порядку,  встановленому  Міністерством  освіти  і  науки  України.

9.5.  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

10.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

10.1. Рішення  про  припинення діяльності (реорганізацію  або   ліквідацію)  Закладу  приймає  засновник відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Ліквідація  проводиться  ліквідаційною   комісією,  призначеною  засновником,  а  у  випадках  ліквідації  за  рішенням  господарського  суду – ліквідаційною  комісією,  призначеною  судом.

З  часу призначення  ліквідаційної  комісії до  неї  переходять повноваження  щодо   управління    Закладом.

Ліквідаційна  комісія  оцінює  наявне  майно  Закладу,  виявляє  його  дебіторів  і  кредиторів  і  розраховується  з  ними,  складає  ліквідаційний  баланс  і  представляє  його  засновнику.

10.3. У випадку  реорганізації права  та зобов’язання  Закладу переходять  до  правонаступників відповідно до  чинного  законодавства,  або   визначених  навчальних  закладів.